ค้นหา

รายการที่แสดง

รหัส รายการ ปี วิธีการจัดหา งบประมาณ(บาท) วันประกาศ
25650002 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2565 e-bidding 1,120,000.00 27 สิงหาคม 2564
25650001 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2565 คัดเลือก 73,091,980.00 7 กันยายน 2564
25640062 โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ (หนองเบ็น) บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 488,400.00 21 กันยายน 2564
25640061 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 495,000.00 21 กันยายน 2564
25640060 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 495,000.00 10 กันยายน 2564
25640059 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 495,000.00 10 กันยายน 2564
25640058 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 495,000.00 10 กันยายน 2564
25640057 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 495,000.00 6 กันยายน 2564
25640056 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง (วัสดุ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0905 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+279 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 2,700,000.00 9 สิงหาคม 2564
25640055 จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

2564 เฉพาะเจาะจง 15,500.00 15 กรกฎาคม 2564
25640054 จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ พร้อมเข้าเล่มแลคซีน เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

2564 เฉพาะเจาะจง 21,275.00 15 กรกฎาคม 2564
25640053 โครงการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการรักษ์ราษฎร์ รักแผ่นดิน น้อมนำพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำหนองเลิงเปือยจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,000,000.00 27 กรกฎาคม 2564
25640052 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 2,700,000.00 15 มิถุนายน 2564
25640050 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.12+525 - กม.12+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 5,000,000.00 19 พฤษภาคม 2564
25640049 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ที่ กม.3+241 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,999,000.00 30 เมษายน 2564
25640048 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ กิจกรรมย่อย จัดทำระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื่นผ่านบ่อบาดาลเสริมระบบแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ข้าวเขาวง จำนวน 60 แห่ง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 12,600,000.00 24 พฤษภาคม 2564
25640047 ยกเลิกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ กิจกรรมย่อย จัดทำระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื่นผ่านบ่อบาดาลเสริมระบบแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ข้าวเขาวง จำนวน 60 แห่ง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 12,600,000.00 25 มีนาคม 2564
25640046 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ กิจกรรมย่อย จัดทำระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื่นผ่านบ่อบาดาลเสริมระบบแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ข้าวเขาวง จำนวน 60 แห่ง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 12,600,000.00 25 กุมภาพันธ์ 2564
25640045 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนและลานโดยรอบ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 865,000.00 18 มกราคม 2564
25640044 ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,000,000.00 8 มกราคม 2564
25640043 ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,000,000.00 8 มกราคม 2564
25640042 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 3,000,000.00 24 ธันวาคม 2563
25640041 Kalasin Green Maket กิจกรรมย่อย ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 36 จุด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 18,000,000.00 14 มกราคม 2564
25640040 ก่อสร้างระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ 2 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,622,000.00 11 มกราคม 2564
25640039 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน สี่แยกหนองแปน - กมลาไสย ระหว่าง กม.33+395 - กม.34+235 (RT.)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,162,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640038 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 17 ระหว่าง กม.32+035 - กม.34+170 (LT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 2,926,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640037 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 10 ระหว่าง กม.34+985 - กม.35+590 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 3,288,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640036 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 9 ระหว่าง กม.29+215 - กม.30+755 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 4,097,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640035 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 6 ระหว่าง กม.23+230 - กม.23+790 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,149,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640034 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+905 - กม.15+160 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 3,971,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640033 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 5 ระหว่าง กม.8+960 - กม.10+570 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 3,966,000.00 18 ธันวาคม 2563
25640032 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 4 ระหว่าง กม.7+051 - กม.7+996 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,463,000.00 18 ธันวาคม 2563
25640031 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 2 ระหว่าง กม.3+385 - กม.10+675 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 3,434,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640030 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+710 - กม.17+170 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 3,978,000.00 18 ธันวาคม 2563
25640029 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและปัญหาน้ำท่วมแล้ง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 20,000,000.00 15 มกราคม 2564
25640028 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 15,000,000.00 13 มกราคม 2564
25640027 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 855,000.00 20 พฤศจิกายน 2563
25640026 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 226,200.00 20 พฤศจิกายน 2563
25640025 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 160,000.00 20 พฤศจิกายน 2563
25640024 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ (ชื่อตอนเดิม), ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.17+998.700 - กม.19+041.600

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 20,000,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนกาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.7+400 - กม.8+685

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 25,000,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.592+652 - กม.594+336(LT.,RT.),กม.596+000 - กม.597+000(LT.),กม.607+000 - กม.607+370(RT.)และ กม.607+000 - กม.607+885(LT.) เป็นช่วงๆ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 20,000,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640021 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน ท่าไฮ - กุงเก่า ระหว่าง กม.4+425 - กม.9+599

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 14,517,000.00 17 ธันวาคม 2563
25640020 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด-ร่องคำ ตอน 1 (ชื่อตอนเดิม), ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนสี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.3+500 - 19+827 (เป็นช่วงๆ)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 20,000,000.00 9 ธันวาคม 2563
25640019 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ (ชื่อตอนเดิม) ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.659+900 - กม.662+405 (LT.,RT.)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 20,000,000.00 9 ธันวาคม 2563
25640018 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.649+885 - กม.651+765 (LT.,RT.)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 15,000,000.00 9 ธันวาคม 2563
25640017 งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง  งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  2416 ตอนทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+300 - กม.4+950 ปริมาณงาน 1.650 กม.  

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 20,000,000.00 7 ธันวาคม 2563
25640016 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466 (LT.)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,900,000.00 17 พฤศจิกายน 2563
25640015 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466 (LT.)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,200,000.00 17 พฤศจิกายน 2563
25640014 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงร่องคำ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0102 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ที่ กม.45+686(RT.)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 1,700,000.00 17 พฤศจิกายน 2563
25640013 ขายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 4,980.00 30 ตุลาคม 2563
25640012 โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 617,500.00 28 ตุลาคม 2563
25640011 โครงการปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 3,003,500.00 26 ตุลาคม 2563
25640010 ยกเลิกประกาศ ขายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 17,430.00 22 ตุลาคม 2563
25640006 ขายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 17,430.00 15 ตุลาคม 2563
25640005 โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 617,500.00 22 กันยายน 2563
25640004 ปรับปรุงหอประชุมอำเภยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 3,003,500.00 21 กันยายน 2563
25640003 โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 e-bidding 617,500.00 17 กันยายน 2563
25640002 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอห้วยผึ้ง ระดับ 1-2 (บ้านแฝด 4 ห้อง)

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 เฉพาะเจาะจง 219,800.00 17 กันยายน 2563
25640001 โครงการจัดซื้อเครื่องบริโภค ข้าวสาร อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2564 คัดเลือก 82,202,380.00 18 กันยายน 2563
25630078 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ (ซื้อวัสดุก่อสร้าง)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 1,000,000.00 30 มีนาคม 2564
25630077 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 1,000,000.00 30 มีนาคม 2564
25630076 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตและลานโดยรอบ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 856,000.00 18 มกราคม 2564
25630075 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูง บ้านโคกสง่า หมู่ 5 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 578,700.00 26 ตุลาคม 2563
25630074 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูง บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 578,700.00 26 ตุลาคม 2563
25630073 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูง บ้านโคกไม้งาม หมู่ 3 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 578,700.00 26 ตุลาคม 2563
25630072 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 2,000,000.00 24 พฤศจิกายน 2563
25630071 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมฯ (66 โครงการ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 31,515,000.00 24 พฤศจิกายน 2563
25630070 โครงการชุดลอกหนองอีเห็น บ้านอุปรี หมู่ที่ 3 ตำบลไค้นุ่น อำเภอไค้นุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 851,000.00 1 ตุลาคม 2563
25630069 โครงการซ่อมผนังกั้นน้ำลำพะยัง บ้านมะนาว หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 2,199,000.00 24 กันยายน 2563
25630068 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแกนซอยซีเมนต์ลำห้วยสีดา หมูที่ 4 ตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 23 กันยายน 2563
25630067 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับแต่งตั้ง

2563 เฉพาะเจาะจง 484,800.00 26 สิงหาคม 2563
25630066 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 4,000,000.00 2 กันยายน 2563
25630065 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 6,000,000.00 2 กันยายน 2563
25630064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยยางอึ่ง พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านสิงห์สะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,016,000.00 10 สิงหาคม 2563
25630063 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่กระจายน้ำ กิจกรรมพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน โดยระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 บ่อ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 2,466,000.00 11 กันยายน 2563
25630062 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่กระจายน้ำ กิจกรรมพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน โดยระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 4 บ่อ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,972,800.00 11 กันยายน 2563
25630061 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 2,723,820.00 15 กันยายน 2563
25630060 โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market) กิจกรรมจัดหาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2 บ่อ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 986,400.00 9 กันยายน 2563
25630059 โครงการก่อสร้างฝายนำล้น ลำห้วยค้อตอนบนบ้านบัวขาว หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 875,500.00 23 กรกฎาคม 2563
25630058 โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 484,400.00 15 กรกฎาคม 2563
25630057 โครงการขุดลอกลำห้วยยางอึ่ง พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านสิงห์สะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินในการขุดไม่น้อยกว่า 26,500.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันคูลำห้วย

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,016,000.00 13 กรกฎาคม 2563
25630056 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตร และแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ง กิจกรรม พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานโดยระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 7,500,000.00 6 สิงหาคม 2563
25630055 โครงการก่อสร้างฝายนำล้น ลำห้วยค้อตอนบน บ้านบัวขาว หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 875,500.00 3 กรกฎาคม 2563
25630054 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองขาม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 776,600.00 13 กรกฎาคม 2563
25630053 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหอประชุมอำเภอฆ้องชัย

ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 107,000.00 30 มิถุนายน 2563
25630052 โครงการก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 126 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 158,000.00 25 พฤษภาคม 2563
25630051 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 570,000.00 19 พฤษภาคม 2563
25630050 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 200,980.00 8 พฤษภาคม 2563
25630049 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,500,000.00 7 พฤษภาคม 2563
25630048 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์) ปริมาณงาน 1 หลัง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,200,000.00 7 พฤษภาคม 2563
25630047 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงยางตลาด กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466(LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,200,000.00 7 พฤษภาคม 2563
25630045 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ที่ กม.46+525

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,999,000.00 1 พฤษภาคม 2563
25630044 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.670+730 - กม.672+267 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0202 ตอน สี่แยกสมเด็จ – โรงพยาบาลสมเด็จ ระหว่าง กม.84+220 - กม.86+000 ปริมาณงาน 6.168 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 44,615,200.00 1 พฤษภาคม 2563
25630043 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.594+336 - กม.612+500(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยปลาหลด - สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.22+378 - กม.23+800 ปริมาณงาน 10.128 กม.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 44,365,600.00 1 พฤษภาคม 2563
25630042 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 43,914,000.00 1 พฤษภาคม 2563
25630041 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 44,217,400.00 1 พฤษภาคม 2563
25630040 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 42,945,000.00 1 พฤษภาคม 2563
25630039 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 14,000,000.00 24 เมษายน 2563
25630034 ประกาศจังหวัดกาฬสนธุ์ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 507,600.00 17 เมษายน 2563
25630033 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 507,600.00 1 เมษายน 2563
25630032 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 1,128,200.00 31 มีนาคม 2563
25630031 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 14,000,000.00 24 เมษายน 2563
25630030 ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 12,000,000.00 24 เมษายน 2563
25630029 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 15,000,000.00 20 เมษายน 2563
25630024 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 507,600.00 24 มีนาคม 2563
25630023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 9,900,000.00 14 เมษายน 2563
25630021 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 14,000,000.00 14 เมษายน 2563
25630020 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายเรือนจำโครงสร้างเบา เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,807,278.14 30 มีนาคม 2563
25630019 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาติตตั้งราวกันอันตราย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,998,000.00 27 มีนาคม 2563
25630018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 15,000,000.00 14 เมษายน 2563
25630017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 8,300,000.00 14 เมษายน 2563
25630016 จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายเรือนจำโครงสร้าง เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,807,278.14 13 มีนาคม 2563
25630015 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักนายอำเภอฆ้องชัย

ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 619,000.00 13 มีนาคม 2563
25630014 โครงการก่อสร้างจุดชมวิวสะพานเทพสุดา และจุดพักรถบริเวณเชิงสะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 3,686,000.00 11 มีนาคม 2563
25630013 โครงการก่อสร้างจุดชมวิวสะพานเทพสุดา และจุดพักรถบริเวณเชิงสะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 3,686,000.00 11 มีนาคม 2563
25630012 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอสามชัย

ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 727,000.00 10 มีนาคม 2563
25630011 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 507,600.00 5 มีนาคม 2563
25630010 ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอคำม่วง

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 2,808,000.00 28 กุมภาพันธ์ 2563
25630009 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักนายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 470,000.00 3 กุมภาพันธ์ 2563
25630008 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 956,000.00 18 กุมภาพันธ์ 2563
25630007 ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,610,000.00 18 กุมภาพันธ์ 2563
25630006 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 1,807,300.00 29 มกราคม 2563
25630005 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 e-bidding 507,600.00 29 มกราคม 2563
25630004 ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 เฉพาะเจาะจง 345,800.00 2 มกราคม 2563
25630002 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2563 คัดเลือก 75,100,272.00 26 กันยายน 2562
25630001 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารศาลากลางจังหวัด อาคารหอประชุมจังหวัด พื้นที่สนามหญ้า ถนน และทางเท้า คสล

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ภูเบธ โพธิสายคุณ

2563 e-bidding 1,080,000.00 20 กันยายน 2562
25620165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ตอน 2

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,999,000.00 18 กุมภาพันธ์ 2563
25620164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ตอน 1

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,999,000.00 18 กุมภาพันธ์ 2563
25620163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 12,000,000.00 3 กุมภาพันธ์ 2563
25620162 ขุดลอกหนองคำกอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ที่ 6 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,943 ลบ.ม.

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 538,000.00 30 กันยายน 2562
25620161 ขุดลอกสระน้ำประปาเทศบาลตำบลท่าคันโท หมู่ที่ 4 บ้านท่าเมือง ตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 14,400 ลบ.ม.

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 525,900.00 30 กันยายน 2562
25620160 ขุดลอกลำห้วยสาขาลำห้วยท่าคันโทตอนปลาย(ท่ากกแหน) หมู่ที่ 1 บ้านท่าคันโท ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดท้องร่องลำห้วยกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลาดชัย 1:1 ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 14,000 ลบ.ม.

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 511,900.00 30 กันยายน 2562
25620159 โครงการขุดอหลำห้วยท่าคันโทตอนปลาย(ลำห้วยยาง) หมู่ที่ 1 บ้านท่าคันโท ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 511,400.00 30 กันยายน 2562
25620158 โครงการขุดลอกร่องชักน้ำเข้าสู่่สระเก็บน้ำระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านท่าเมือง ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดท้องร่องกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลาดชัน 1: 1 ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 511,900.00 30 กันยายน 2562
25620157 โครงการขุดลอกลำห้วยหมากกล้วย  หมู่ที่ 9  บ้านหามแห  ตำบลโพนทอง (ตอนบน) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 866,000.00 26 กันยายน 2562
25620156 ขุดลอกหนองจิก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 26 กันยายน 2562
25620155 ขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์หนองโดน บ้านชัยศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 494,100.00 26 กันยายน 2562
25620154 ขุดลอกหนองฮี หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 499,000.00 26 กันยายน 2562
25620153 ขุดลอกหนองตูม หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 499,000.00 26 กันยายน 2562
25620152 ขุดลอกห้วยเขายอด หมู่ที่ ๘ บ้านหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 495,200.00 26 กันยายน 2562
25620151 ขุดลอกหนองโพนโปร่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสว่างอารมณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 491,200.00 26 กันยายน 2562
25620150 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองโปร่งคลอง) หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 4,563,000.00 25 กันยายน 2562
25620149 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองหมากฟัด หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหมากฟัด ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 430,400.00 25 กันยายน 2562
25620148 ขุดลอกหนองวัดประทุมคงคา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 25 กันยายน 2562
25620147 ขุดลอกหนองสิมมาด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ ๓ บ้านแก ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 24 กันยายน 2562
25620146 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านลาดสระบัว หมู่ที่ ๓ บ้านลาดสระบัว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 24 กันยายน 2562
25620145 ขุดลอกลำรางจากอ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกถึงห้วยเขายอด หมู่ที่ ๖ บ้านยางน้อย ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 429,400.00 24 กันยายน 2562
25620144 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ บ้านดงบ่อ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 340,000.00 24 กันยายน 2562
25620143 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองสิม) หมู่ที่ ๓ บ้านค้อ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 219,000.00 24 กันยายน 2562
25620142 ขุดลอกสระเก็บน้ำโคกบ้านดงเหล่าสาธารณประโยชน์ (หนองทึง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 387,400.00 24 กันยายน 2562
25620141 ชุดลอกหนองพลสีแดง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเตยคำ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 302,800.00 24 กันยายน 2562
25620140 โครงการขุดลอกหนองขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาตรดินขุด 93,530 ลูกบาศก์เมตร ปรับแต่งคันคูกว้าง ข้างละ 5.00 เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมงานเทลีน กว้าง 0.80x11x0.10 เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 3,178,000.00 20 กันยายน 2562
25620139 โครงการขุดลอกหนองขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาตรดินขุด 93,530 ลูกบาศก์เมตร ปรับแต่งคันคูกว้าง ข้างละ 5.00 เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมงานเทลีน กว้าง 0.80x11x0.10 เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 3,178,000.00 20 กันยายน 2562
25620138 โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านโนนปลาขาว หมู่ที่ 8 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือมีปริมาตรดินขุด 23,600.00 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,551,700.00 20 กันยายน 2562
25620137 โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านโนนปลาขาว หมู่ที่ 8 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือมีปริมาตรดินขุด 23,600.00 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,551,700.00 20 กันยายน 2562
25620136 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือมีปริมาตรดินขุด 9,260.00 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 588,900.00 20 กันยายน 2562
25620135 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือมีปริมาตรดินขุด 9,260.00 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 588,900.00 20 กันยายน 2562
25620134 โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้างลึกเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร และก่อสร้างฝายสูง 1.00 เมตร กว้าง 9.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร จำนวน 2 จุด

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 952,100.00 20 กันยายน 2562
25620133 โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้างลึกเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร และก่อสร้างฝายสูง 1.00 เมตร กว้าง 9.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร จำนวน 2 จุด

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 952,100.00 20 กันยายน 2562
25620132 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะคำนกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 4,500.00 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 3,500.00 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 10,500.00 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ความลาดด้านใน 1:2 พื้นที่ขุดลอก 8,000 ตารางเมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 899,600.00 20 กันยายน 2562
25620131 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะคำนกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 4,500.00 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 3,500.00 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 10,500.00 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ความลาดด้านใน 1:2 พื้นที่ขุดลอก 8,000 ตารางเมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 899,600.00 20 กันยายน 2562
25620130 โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ที่ 9 บ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 45.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 1.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 27,500.00 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,000,000.00 20 กันยายน 2562
25620129 โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ที่ 9 บ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 45.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 1.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 27,500.00 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,000,000.00 20 กันยายน 2562
25620128 โครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านโนนบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 45.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 23,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 850,000.00 20 กันยายน 2562
25620127 โครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านโนนบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 45.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 23,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 850,000.00 20 กันยายน 2562
25620126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตูม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตอกแป้น ไปบ้านหนองบัว ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,400,000.00 5 กันยายน 2562
25620125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,400,000.00 5 กันยายน 2562
25620124 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสียว หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวงัว เชื่อมบ้านโคกคันจ้อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,350,000.00 5 กันยายน 2562
25620123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนป่าบ้านโนนสำราญ ม.9 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 3,464,000.00 13 กันยายน 2562
25620122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 451,600.00 29 สิงหาคม 2562
25620121 ขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ หนองโดน บ้านชัยศรี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 499,000.00 28 สิงหาคม 2562
25620120 ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหลัว ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 250,000.00 27 สิงหาคม 2562
25620119 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED) ภายในตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 4,923,000.00 27 สิงหาคม 2562
25620118 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED) ภายในตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 4,923,000.00 23 สิงหาคม 2562
25620117 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 พร้อมขุดลอกหน้าฝายและท้ายฝาย ลำห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 988,000.00 24 กรกฎาคม 2562
25620116 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.๒๕๒๗ ลำห้วยทราย บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 988,000.00 18 กรกฎาคม 2562
25620115 เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ภูเบธ โพธิสายคุณ

2562 e-bidding 8,494,073.97 2 กรกฎาคม 2562
25620114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง-บ้านแก่งพฤาชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 17 กรกฎาคม 2562
25620113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 481,000.00 17 กรกฎาคม 2562
25620112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์หนองกุง บ้านนามะเขือ หมู่ที่ ๑ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขัันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,700,000.00 27 มิถุนายน 2562
25620111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน ถึง บ้านโนนเที่ยง ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 5,989,000.00 7 มิถุนายน 2562
25620110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจำปา ถึง บ้านม่วง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,468,000.00 7 มิถุนายน 2562
25620109 โครงการขุดลอกลำห้วยคำวัวเน่า บ้านโนนชาด หมู่ที่ 8,12,15 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,000,000.00 12 มิถุนายน 2562
25620108 โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์หนองกุง บ้านนามะเขือ หมู่ที่ ๑ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,700,000.00 6 มิถุนายน 2562
25620106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน ถึง บ้านโนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 5,989,000.00 30 พฤษภาคม 2562
25620105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ต.นาจำปา ถึง บ้านม่วง ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,468,000.00 30 พฤษภาคม 2562
25620104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ต.นาจำปา ถึง บ้านม่วง ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,468,000.00 30 พฤษภาคม 2562
25620103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ต.นาจำปา ถึง บ้านม่วง ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,468,000.00 30 พฤษภาคม 2562
25620101 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยถ้ำเสือ (ตอนกลาง) บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 17 พฤษภาคม 2562
25620100 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,500,000.00 25 เมษายน 2562
25620099 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,500,000.00 5 เมษายน 2562
25620098 อบต.นามน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ภูเบธ โพธิสายคุณ

2562 สอบราคา 1,200,000.00 5 เมษายน 2562
25620097 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายคำสร้างเที่ยง หมู่ที่ 1 - บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 3,254,000.00 27 มีนาคม 2562
25620096 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนท่านาจานวิทยา-ตำบลสำราญใต้ บ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์์

ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,360,000.00 27 มีนาคม 2562
25620095 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 135,000.00 22 มีนาคม 2562
25620094 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจากแยกวัดป่าสามัคคีธรรม ถึงโรงเรียนไทเทคอิสาน หมู่ 1 ตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 5,827,000.00 8 มีนาคม 2562
25620093 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,248,000.00 8 มีนาคม 2562
25620091 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลลำพาน - ดอนฝ้าย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมต่อถนนสาย กส.1010-บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 8,227,000.00 8 มีนาคม 2562
25620090 โรงพยาบาลกุมภวาปีมีความประสงค์จะประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ภูเบธ โพธิสายคุณ

2562 e-bidding 0.00 7 มีนาคม 2562
25620089 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 4,350,000.00 5 มีนาคม 2562
25620088 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโป่งเชือก หมู่ที่ 3 สายโป่งเชือก - วัดป่าโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,328,000.00 22 กุมภาพันธ์ 2562
25620087 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 4,350,000.00 15 กุมภาพันธ์ 2562
25620086 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 5,460,000.00 14 กุมภาพันธ์ 2562
25620085 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 10 โครงการ

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ภูเบธ โพธิสายคุณ

2562 e-bidding 0.00 11 กุมภาพันธ์ 2562
25620084 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลนาเชือก ถึงทางไปเทศบาลตำบลเขาพระนอน(ฝั่งขวา) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 808,000.00 7 กุมภาพันธ์ 2562
25620083 โครงการก่อสร่้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเอภคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 716,500.00 28 กุมภาพันธ์ 2562
25620082 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 716,500.00 28 กุมภาพันธ์ 2562
25620081 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 เชื่อม บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านอะเอียด หมู่ที่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 8,034,500.00 22 กุมภาพันธ์ 2562
25620080 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด(เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งไม้กลายเป็นหิน) บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,926,000.00 22 กุมภาพันธ์ 2562
25620079 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำบก หมู่ที่ 8 - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 10 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,700,000.00 14 กุมภาพันธ์ 2562
25620078 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไค้นุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลไค้นุ่น ถึงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 3,000,000.00 28 มกราคม 2562
25620077 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวเมย หมู่ที่ 7 ไป บ้านหนองขอนแก่น ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,605,000.00 28 มกราคม 2562
25620076 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,929,600.00 7 มกราคม 2562
25620075 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโป่งเชือก หมู่ที่ ๓ สายโป่งเชือก - วัดป่าโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,328,000.00 19 ธันวาคม 2561
25620074 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,929,600.00 17 ธันวาคม 2561
25620072 ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ภูเบธ โพธิสายคุณ

2562 e-bidding 14,830,000.00 28 พฤศจิกายน 2561
25620071 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,295,000.00 22 พฤศจิกายน 2561
25620070 ทต.กุสิมคุ้มใหม่ มีความประสงค์จะประกาดราคาจ้างสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 สายโนนสำราญ-โพนสวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ภูเบธ โพธิสายคุณ

2562 e-bidding 9,250,884.34 21 พฤศจิกายน 2561
25620069 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำหลวง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,150.00 ตารางเมตร

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 3,846,000.00 19 พฤศจิกายน 2561
25620068 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๐๔ สายจากทางหลวงชนบท (กส ๒๐๔๕) ถึงหน้าโรงเรียนปอแดงวิทยา

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,739,000.00 8 พฤศจิกายน 2561
25620067 โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 650,000.00 7 พฤศจิกายน 2561
25620066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคากาจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 43,826,810.56 6 พฤศจิกายน 2561
25620065 โครงการเทลานคอนกรีตรอบที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 280,000.00 2 พฤศจิกายน 2561
25620064 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,190,500.00 2 พฤศจิกายน 2561
25620063 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,984,000.00 2 พฤศจิกายน 2561
25620062 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,180,000.00 2 พฤศจิกายน 2561
25620061 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,180,000.00 2 พฤศจิกายน 2561
25620060 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,190,500.00 22 ตุลาคม 2561
25620059 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,984,000.00 22 ตุลาคม 2561
25620058 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,180,000.00 22 ตุลาคม 2561
25620057 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,180,000.00 22 ตุลาคม 2561
25620056 ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายส่ิงพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561-30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 43,826,810.56 10 ตุลาคม 2561
25620055 ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพักข้าราชการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 433,000.00 9 ตุลาคม 2561
25620054 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 386,000.00 9 ตุลาคม 2561
25620053 ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 394,000.00 9 ตุลาคม 2561
25620052 ปรับปรุงบ้านพักปลัดอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 331,000.00 9 ตุลาคม 2561
25620051 ก่อสร้างห้องน้ำ กองร้อย อส.อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 398,000.00 9 ตุลาคม 2561
25620050 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 4,700,000.00 4 ตุลาคม 2561
25620049 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,999,000.00 28 กันยายน 2561
25620048 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 12,500,000.00 28 กันยายน 2561
25620047 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 11,000,000.00 28 กันยายน 2561
25620046 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,780,000.00 26 กันยายน 2561
25620045 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,900,000.00 26 กันยายน 2561
25620044 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,995,000.00 26 กันยายน 2561
25620043 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,350,000.00 26 กันยายน 2561
25620042 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,997,000.00 26 กันยายน 2561
25620041 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,300,000.00 26 กันยายน 2561
25620040 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,300,000.00 26 กันยายน 2561
25620039 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,988,000.00 26 กันยายน 2561
25620038 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,500,000.00 26 กันยายน 2561
25620037 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 15,000,000.00 26 กันยายน 2561
25620036 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 9,200,000.00 26 กันยายน 2561
25620035 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 43,826,810.56 25 กันยายน 2561
25620034 จัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 43,826,810.56 24 กันยายน 2561
25620033 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 10,380,956.82 24 กันยายน 2561
25620031 ปรับปรุง อาคารหอประชุมอำเภอดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 850,000.00 13 กันยายน 2561
25620030 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารที่ว่าการอำเภอดอนจาน

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 13 กันยายน 2561
25620029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 2,388,474.04 11 กันยายน 2561
25620028 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead Sign)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,350,000.00 7 กันยายน 2561
25620027 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายจราจร

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,997,000.00 6 กันยายน 2561
25620026 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,300,000.00 6 กันยายน 2561
25620025 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,300,000.00 6 กันยายน 2561
25620024 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,999,000.00 7 กันยายน 2561
25620022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราวกันอันตราย

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,988,000.00 6 กันยายน 2561
25620021 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราวกันอันตราย

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,500,000.00 6 กันยายน 2561
25620020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,984,000.00 6 กันยายน 2561
25620019 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 12,000,000.00 6 กันยายน 2561
25620018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 12,500,000.00 6 กันยายน 2561
25620017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 11,000,000.00 6 กันยายน 2561
25620016 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 14,000,000.00 6 กันยายน 2561
25620015 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 15,000,000.00 6 กันยายน 2561
25620014 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 9,200,000.00 6 กันยายน 2561
25620013 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายนำทาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,780,000.00 6 กันยายน 2561
25620012 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,190,500.00 6 กันยายน 2561
25620011 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงร่องคำ

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,900,000.00 6 กันยายน 2561
25620010 ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณรอบที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 4,779,000.00 5 กันยายน 2561
25620009 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,180,000.00 5 กันยายน 2561
25620008 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,180,000.00 5 กันยายน 2561
25620007 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 1,995,000.00 5 กันยายน 2561
25620006 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อข้าวสารเหนียวขาว 10% สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 9,652,373.91 30 สิงหาคม 2561
25620005 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้าวสาร สำหรับใช้เลี้ยงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 544,251.50 30 สิงหาคม 2561
25620004 ประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) และข้าวสาร สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 9,652,373.90 23 สิงหาคม 2561
25620002 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 52,621,006.10 23 สิงหาคม 2561
25620001 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2562 e-bidding 13,163,673.90 17 สิงหาคม 2561
25610049 โครงการก่อสร้างสะพานบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 2 คุ้มคำน้อย ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 2,582,600.00 31 ตุลาคม 2561
25610048 โครงการก่อสร้างสะพานบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 2 คุ้มคำน้อย ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 2,582,600.00 31 ตุลาคม 2561
25610047 โครงการก่อสร้างสะพานบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 2 คุ้มคำน้อย ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 2,582,600.00 31 ตุลาคม 2561
25610046 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับแต่งตั้ง

2561 e-bidding 311,000.00 25 กันยายน 2561
25610045 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 30,287,000.00 19 กันยายน 2561
25610044 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกู้ภัยฯ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 1,458,000.00 18 กันยายน 2561
25610043 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแบบชุดปฏบัติการกู้ชีพกู้ภัย และเสื้อฝึกอบรม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 1,485,000.00 17 กันยายน 2561
25610042 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแบบชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยและเสื้อฝึกอบรม โครงการฝึดอบรมพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญเหตุ (OTOS)

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 1,485,000.00 14 กันยายน 2561
25610041 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย และเสื้อฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญเหตุ (otos)

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 1,485,000.00 13 กันยายน 2561
25610040 ราคากลางชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยและเสื้อฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญเหตุ (otos)

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 1,485,000.00 13 กันยายน 2561
25610039 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถีนานนท์-บ้านนาจารย์ หมู่ที่ 9 (แยกวัดอุดมประชาราษฎร์) ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 เฉพาะเจาะจง 220,000.00 7 กันยายน 2561
25610038 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำประถมไปคุ้มขี้เถ้า หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 เฉพาะเจาะจง 239,000.00 27 สิงหาคม 2561
25610037 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำประถมไปคุ้มขี้เถ้า หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 เฉพาะเจาะจง 239,000.00 24 สิงหาคม 2561
25610036 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาภูสิงห์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 13,691,000.00 24 สิงหาคม 2561
25610035 ราคากลางงานก่อนสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาภูสิงห์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 13,691,335.16 24 สิงหาคม 2561
25610034 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 13,761,000.00 22 สิงหาคม 2561
25610033 โครงการขุดลอกหนองคำน้อย บ้านโคกใส หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 999,600.00 21 สิงหาคม 2561
25610032 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างตำบลนิคมห้วยผึ้ง ไปตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 17 สิงหาคม 2561
25610030 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 รายการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 1.00 16 สิงหาคม 2561
25610029 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพปลูกหม่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 9,861,100.00 25 กรกฎาคม 2561
25610028 โครงการซื้อกล้าไม้ในการส่งเสริมป่าครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน(ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 1,800,000.00 25 กรกฎาคม 2561
25610027 เบ็ดเตล็ด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 เฉพาะเจาะจง 349,996.00 13 กรกฎาคม 2561
25610025 ทต.กุดสิม มีความประสงค์ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมเสริมผิวจราจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 569,996.32 19 มิถุนายน 2561
25610024 ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 100,000.00 20 มิถุนายน 2561
25610023 ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ สรุปผลการกำหนดราคากลาง จำนวน 3 โครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 0.00 1 พฤษภาคม 2561
25610022 ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพิลือ(ตอนล่าง) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสมเด็จ

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 200,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610020 ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 78,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610019 ประกาศเทศบาลตำบลโพน มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 0.00 1 พฤษภาคม 2561
25610018 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 0.00 1 พฤษภาคม 2561
25610017 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพื้นที่อำเภอกมลาไสย

ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดเลือก 0.00 1 พฤษภาคม 2561
25610016 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่ 2 (ปรับปรุง1)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 150,721,500.00 1 พฤษภาคม 2561
25610015 จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะประกาศร่างประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่2

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 150,200,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610014 จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่2 (TOR)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 150,200,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610013 อบต.บัวขาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 2,445,100.00 1 พฤษภาคม 2561
25610012 อบต.บัวขาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 1,271,400.00 1 พฤษภาคม 2561
25610011 ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยพริก(ตอนล่าง) บ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลหมูม่น

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 176,500.00 1 พฤษภาคม 2561
25610010 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อดินเหนียวปนทรายตาม SPEC จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ EB ลป.ซ11/2561

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 43,372,480.00 1 พฤษภาคม 2561
25610009 ทต.กุดสิม มีความประสงค์ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมเสริมผิวจราจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 529,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610008 อบต.หนองผือ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนส่วนกลางขนาด(รถบรรทุก ดีเซล) 1 ตัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 e-bidding 787,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610007 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ มีความประสงค์จะขายทดตลาดครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จำนวน 1,808 รายการ

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2561 สอบราคา 4,857,580.00 1 พฤษภาคม 2561
25600011 โครงการก่อสร้างจุดชมวิวสะพานเทพสุดา และจุดพักรถบริเวณเชิงสะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2560 e-bidding 3,686,000.00 16 มีนาคม 2563
25600010 โครงการก่อสร้างจุดชมวิวสะพานเทพสุดา และจุดพักรถบริเวณเชิงสะพานเทพสดุา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2560 e-bidding 3,686,000.00 16 มีนาคม 2563
25600009 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองขอนแก่นหมู่ที่ 8 ถึงถนนลาดยาง บ้านหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 e-bidding 1,423,000.00 26 สิงหาคม 2561
25600008 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองขอนแก่นหมู่ที่ 8 ถึงถนนลาดยาง บ้านหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2560 e-bidding 1,423,000.00 26 สิงหาคม 2561
25600007 ซื้อต้นไม้ 10,000 ต้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2560 e-bidding 3.30 25 กรกฎาคม 2561
25600006 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่2

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2560 e-bidding 150,721,500.00 1 พฤษภาคม 2561
25600005 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2560 e-bidding 180,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25600004 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐานสำหรับให้น้ำล้นผ่าน ตามแบบมาตรฐาน ถนผ.0407/1,2,3,4,5,6 (กสช.ข-3/2526) ลำห้วยด่าน บ้านคำประถม หมู่ 6 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์)

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2560 e-bidding 375,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25600003 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกิจกรรม ปรับปรุงสถานที่นมัสการพระพรหมภูมิปาโล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2560 e-bidding 13,748,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25600002 โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2560 e-bidding 225,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25600001 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

2560 คัดเลือก 180,000.00 1 พฤษภาคม 2561