ค้นหา

รายการที่แสดง

รหัส รายการ ปี วิธีการจัดหา งบประมาณ(บาท) วันประกาศ
25610027 เบ็ดเตล็ด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว / ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

2561 เฉพาะเจาะจง 349,996.00 13 กรกฎาคม 2561
25610025 ทต.กุดสิม มีความประสงค์ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมเสริมผิวจราจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 569,996.32 19 มิถุนายน 2561
25610024 ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 100,000.00 20 มิถุนายน 2561
25610023 ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ สรุปผลการกำหนดราคากลาง จำนวน 3 โครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 0.00 1 พฤษภาคม 2561
25610022 ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพิลือ(ตอนล่าง) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสมเด็จ

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 200,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610020 ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 78,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610019 ประกาศเทศบาลตำบลโพน มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 0.00 1 พฤษภาคม 2561
25610018 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 0.00 1 พฤษภาคม 2561
25610017 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพื้นที่อำเภอกมลาไสย

ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

คัดเลือก 0.00 1 พฤษภาคม 2561
25610016 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่ 2 (ปรับปรุง1)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 150,721,500.00 1 พฤษภาคม 2561
25610015 จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะประกาศร่างประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่2

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 150,200,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610014 จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่2 (TOR)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 150,200,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610013 อบต.บัวขาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 2,445,100.00 1 พฤษภาคม 2561
25610012 อบต.บัวขาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 1,271,400.00 1 พฤษภาคม 2561
25610011 ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยพริก(ตอนล่าง) บ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลหมูม่น

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 176,500.00 1 พฤษภาคม 2561
25610010 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อดินเหนียวปนทรายตาม SPEC จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ EB ลป.ซ11/2561

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 43,372,480.00 1 พฤษภาคม 2561
25610009 ทต.กุดสิม มีความประสงค์ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมเสริมผิวจราจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 529,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610008 อบต.หนองผือ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนส่วนกลางขนาด(รถบรรทุก ดีเซล) 1 ตัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 e-bidding 787,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25610007 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ มีความประสงค์จะขายทดตลาดครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จำนวน 1,808 รายการ

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2561 สอบราคา 4,857,580.00 1 พฤษภาคม 2561
25600006 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่2

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2560 e-bidding 150,721,500.00 1 พฤษภาคม 2561
25600005 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2560 e-bidding 180,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25600004 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐานสำหรับให้น้ำล้นผ่าน ตามแบบมาตรฐาน ถนผ.0407/1,2,3,4,5,6 (กสช.ข-3/2526) ลำห้วยด่าน บ้านคำประถม หมู่ 6 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์)

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2560 e-bidding 375,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25600003 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกิจกรรม ปรับปรุงสถานที่นมัสการพระพรหมภูมิปาโล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2560 e-bidding 13,748,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25600002 โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2560 e-bidding 225,000.00 1 พฤษภาคม 2561
25600001 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / ผู้ประกาศ : แอดมิน ส่วนกลาง

2560 คัดเลือก 180,000.00 1 พฤษภาคม 2561