ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620044]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,995,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 26 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 26 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา –  ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.615+285–กม.620+430(LT.,RT.)เป็นช่วงๆ,ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.625+780 – กม.630+400 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ  ปริมาณงาน  4,999.00  ตร.ม.