ขุดลอกหนองคำกอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ที่ 6 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,943 ลบ.ม.

รหัสรายการ [25620162]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 538,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท
วันที่ลงประกาศ : 30 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 30 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :